Yuva

admin@yuvaphyedu.com

9075777744

WhatsApp Image 2023-09-03 at 14.14.02

ARIF QURESHI

DR.ULHAS PATIL ENGLISH SCHOOL

WhatsApp-Image-2023-09-03-at-00.37.25

SARITA SURENDRA YELULLA

SWAMI VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL

WhatsApp Image 2023-09-03 at 14.11.44

SHAIKH MUDDASSIR .A. WAHAB

WINCHESTER INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL

WhatsApp Image 2023-09-04 at 01.24.01

SHAIKH AKHEB JAVED

AMC SCHOOL

WhatsApp Image 2023-09-04 at 09.32.34

RAHUL BANSODE SIR

UNIVERSAL SCHOOL

WhatsApp Image 2023-09-04 at 09.58.36

MOSIM RASHID SHAIKH

Z.P KANIYA SCHOOL

WhatsApp Image 2023-09-04 at 15.53.58

ABHISHEK GANORKAR

GURUKUL OLYMPIAD SCHOOL

WhatsApp Image 2023-09-05 at 23.33.46

PAVAN RATHOD

RAHUL ASHOK SARODE

SANSKRITI GLOBAL SCHOOL

SANTOSH GAIKWAD SIR

UNIVERSAL HIGH SCHOOL

SHAIKH YAKUB SIR

NARAYANA SCHOOL

MINAL PATHARE

ORCHID SCHOOL

SUBHAM NAGORAO DESHMUKH

HAP INTERNATIONAL SCHOOL

OMKAR CHAVAN

PATHAN AWEZ KHAN

MOUNT VALLY ENGLISH SCHOOL

SHAIKH MUSHTAQUE

GREENFIELD INTERNATIONAL SCHOOL

SANDEEP ROHIDAS RATHOD

BHAGWAN MAHAVIR SCHOOL

RAHUL ASHOK SARODE

SANSKRITI GLOBAL SCHOOL

SANTOSH GAIKWAD SIR

UNIVERSAL HIGH SCHOOL

SHAIKH YAKUB SIR

NARAYANA SCHOOL

MINAL PATHARE

ORCHID SCHOOL

SUBHAM NAGORAO DESHMUKH

HAP INTERNATIONAL SCHOOL

BALASAHEB TRIBHUVAN

LITTLE WONDER SCHOOL

KABIR BHAISAB INAMDAR

SANTOSH DHOLE

JITENDRA RAJENDRA CHOUDHARY

GAIKWAD GLOBAL SCHOOL

MAJED KHAN

HALLMARK ENGLISH SCHOOL

VIDYABHUSAN KALAWANT

RAJMATA JIJABAI SCHOOL

ASHRAF PATHAN SIR

FRANSALIAN SCHOOL

DIPAK NAVNATH KUSALKAR

SYED TAJUDDIN MUBEENUDDIN

GLOBAL SCHOOL

AKASH ASHOK MOHITE

USHA UTTAM PATHRE

DEOGIRI SCHOOL

KOMAL PRABHAT GEHLOT

RIVERDALE HIGH SCHOOL

IMRAN SHAIKH

KRIDA PARBODHANI AURANGABAD

VILAS DESHMUKH

MIT SCHOOL AURANGABAD